พิพิธภัณฑ์เมืองพังงา

พิพิธภัณฑ์เมืองพังงา
ใช้ศาลากลางหลังเก่าเป็นที่จัดแสดงงาน ลักษณะตัวอาคารมีจุดเด่นที่มีความสวยงามในแบบเฉพาะของสถาปัตยกรรมแบบอาณานิคมหรือโคโลเนียล มีลักษณะเป็นชั้นเดียว ขนาดใหญ่ โดยมีการประดับตาครุฑไว้หน้าอาคาร ภายในจัดแสดงนิทรรศกาลเกี่ยวกับประวัติเมืองพังงา แบ่งเป็น 6 ห้องด้วยกันคือ ห้องรู้เรื่องเมืองพังงา ห้องพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ห้องการเมืองการปกครองและการค้า ห้องคนพังงา ห้องมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และห้องเอกลักษณ์สถาปัตยกรรม นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชม และศึกษาประวัติความเป็นมาของจังหวัดพังงาได้เป็นอย่างดี
พิพิธภัณฑ์เมืองพังงา เล่าเรื่องราวรากเหง้าประวัติศาสตร์ของชาวพังงา พิพิธภัณฑ์เมืองพังงา ตั้งอยู่ในอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา อาคารหลังนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2473 (ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7) เพื่อใช้เป็นศาลากลางจังหวัดพังงา เนื่องจากอาคารหลังดังกล่าวมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของเมืองพังงา จึงได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรให้เป็นโบราณสถานของชาติ เมื่อ พ.ศ.2530 และต่อมาจังหวัดพังงาก็ได้ปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองพังงา โดยเปิดให้เข้าชมในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 น.-16.00 น. อาคารพิพิธภัณฑ์เมืองพังงา เป็นสถาปัตยกรรมแบบอาณานิคม หรือโคโลเนียล ซึ่งได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากยุโรป ตัวอาคารมีลักษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่ชั้นเดียว ทาด้วยสีเหลือง และประดับตราครุฑไว้หน้าอาคาร ภายในอาคารแห่งนี้ถูกแบ่งเป็นห้องต่างๆ เพื่อจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองพังงา ซึ่งมีทั้งหมด 6 ห้อง ดังนี้ ห้องจัดแสดงที่ 1 รู้เรื่องเมืองพังงา : ห้องแรกนี้ จะให้ความรู้พื้นฐานทางภูมิศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดพังงา โดยแบ่งการจัดแสดงเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนจัดแสดงที่ 1 รู้เรื่องเมืองพังงา นำเสนอเรื่องที่ตั้ง อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ดิน แร่ธาตุ และรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย

ส่วนจัดแสดงที่ 2 มรดกทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว นำเสนอเรื่องทรัพยากรป่าไม้ เขาหินปูน พืชพรรณ และโลกใต้ทะเล รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ทั่วทุกอำเภอ บางแห่งมีชื่อเสียงระดับโลก เช่น เขาตะปู หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน ฯลฯ ห้องจัดแสดงที่ 2 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ : ห้องนี้ให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและ พัฒนาการตั้งถิ่นฐานของผู้คนในเมืองพังงา โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนจัดแสดงที่ 1 พังงายุคก่อนประวัติศาสตร์ นำเสนอเรื่องราวการค้นพบแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่กระจายอยู่บริเวณชายฝั่งและเกาะต่างๆ ในอ่างพังงา และมีหุ่นจำลองการเขียนภาพสีบนเพิงผาของมนุษย์ยุค

จุดเด่น : อาคารพิพิธภัณฑ์เมืองพังงา เป็นสถาปัตยกรรมแบบอาณานิคม หรือโคโลเนียล ซึ่งได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากยุโรป

ฤดูท่องเที่ยว : จันทร์-วันศุกร์

เวลา ให้บริการ : 09.00 - 16.00 น.

ที่ตั้ง

ศาลากลางหลังเก่า ถนนเพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา

โทรศัพท์ : 076481596

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทางท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.พังงา
ย้อนกลับ