ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เรียนรู้เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ทรงมีพระราชประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตกรในภูมิภาคแถบนี้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยที่นี่ได้กลายเป็นแหล่งรวบรวมองค์วิชาความรู้ด้านการเกษตรสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาให้แก่ราษฎรในพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ ตั้งแต่วิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ตลอดจนให้ข้อมูลวิชาการและฝึกอบรมเกษตรกร โดยภายในมีโครงการต่างๆ ที่น่าสนใจให้ได้ศึกษาเรียนรู้มากมาย เช่น การศึกษาพัฒนาดินอินทรีย์และดินเปรี้ยวจัด การศึกษาปัญหาระบบการปลูกพืช การปลูกพืชร่วมกับยางพารา เช่น ระกำ ไม้ดอก การเกษตรยั่งยืนตามแนวทฤษฎีใหม่ การปลูกไม้ดอกเมืองหนาว การฝึกอบรมและส่งเสริมงานศิลปาชีพพิเศษ เหล่านี้เป็นต้น

จุดเด่น : เป็นแนวทางในการพัฒนาให้แก่ราษฎรในพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ ตั้งแต่วิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ตลอดจนให้ข้อมูลวิชาการและฝึกอบรมเกษตรกร

ฤดูท่องเที่ยว : วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา ให้บริการ : 08.00 - 16.30

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ระหว่างบ้านพิกุลทอง บ้านโคกสยา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนราธิวาส มีระยะทางห่างจากตัวเมือง 8 กิโลเมตร ต. 95 หมู่ 6 ตำบลกะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

โทรศัพท์ : +66 7352 2411

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
ใช้ถนนหมายเลข 4136 ตัวศูนย์ฯ ตั้งอยู่ระหว่างบ้านพิกุลทองบ้านโคกสยาห่างจากตัวเมือง 8 กมท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.นราธิวาส
ย้อนกลับ